Actiepunten 2022 VvE Netwerk Rotterdam

Geplaatst op 21 december 2021 | Laatste update 23 december 2021

Een van de taken van het VvE Netwerk Rotterdam is het behartigen van de belangen van VvE’s in Rotterdam. De afgelopen tijd heeft het Netwerkbestuur, op basis van onderzoek en bijeenkomsten met deelnemers, een lijst opgesteld van actiepunten. De meningen en inzichten van VvE’s die deelnemen in ons Netwerk staan daarbij voorop. Graag gaan wij het gesprek aan met de gemeente Rotterdam en alle relevante partijen, die een rol hebben in onderstaande actiepunten, om oplossingen dichterbij te brengen.

1. VvE’s en beheerders

Veel VvE’s maken gebruik van professionele ondersteuning door beheerskantoren. Het Netwerk is door veel VvE’s verzocht het aanbod en kwaliteitsniveau van beheerskantoren transparanter te maken. We werken samen met hogeschool InHolland Haarlem, afdeling Bouwmanagement en Vastgoed, om dat beter in kaart te brengen.

2. Splitsingsaktes

VvE’s vinden Splitsingsaktes vaak onleesbaar, onduidelijk en niet echt helpen bij het practisch functioneren van de VvE. De aktes zijn vaak verouderd en moeilijk en/of duur om aan te passen. Het Netwerk heeft samen met de sectie Burgerlijk Recht van de Erasmus Universiteit een aantal studenten aangezocht om een afstudeeronderzoek te doen. Deze scripties zijn inmiddels afgerond.

3. Verduurzaming bevorderen en ondersteunen

Het Netwerk heeft zich op verzoek van de gemeente Rotterdam aangesloten bij de Rotterdamse Klimaat Alliantie. We willen faciliteren dat VvE’s kansen kunnen grijpen en bijdragen aan het oplossen van knelpunten bij verduurzaming.

4. Van het gas af!

Het is duidelijk dat ‘van het gas afgaan’ nogal wat consequenties en gevolgen zal hebben voor VvE’s. Ook hier wil het Netwerk een bijdrage leveren, zodat het voor VvE’s duidelijker en makkelijker wordt.

5. Uitbreiding en verduurzaming woningvoorraad met behulp van ‘optoppen’

Studies tonen aan dat door het toevoegen van woningen aan bestaande gebouwen (optoppen) er duizenden woningen aan de Rotterdamse woningvoorraad toegevoegd kunnen worden. En dat ook verduurzaming met ‘optoppen’ gefinancierd kan worden. Onze oproep: gemeente Rotterdam maak ‘optoppen’ aantrekkelijker! (zie ook het nieuwbericht van april 2021 hierover)

6. Besluitvorming in VvE’s

Veel VvE’s geven aan dat besluitvorming in de praktijk moeizaam is. Vele factoren spelen daarbij een rol; lage opkomst bij vergaderingen, hoge stemdrempels bij zwaardere besluiten, onwillige eigenaren om mee te werken, verouderde aktes etc. Samen met de VvE’s zal het Netwerk met verbetervoorstellen komen.

7. Klant(on)gerichte subsidieverordeningen en uitvoering

Rotterdam is ambitieus; zorg dat subsidieverordeningen en de uitvoering ervan optimaal klantgericht zijn om je ambitie te realiseren! Subsidies die rekening houden met de aanvragers en een betere begeleiding van en ondersteuning aan VvE’s kan voorkomen dat VvE’s afhaken.

8. Maatwerk voor VvE’s

VvE’s van twee woningen hebben een heel andere behoefte dan die van 100 woningen. Ook zijn er grote verschillen in type VvE qua functie; eigenaar/bewoners, huurders, parkeerplaatsen, horeca/bedrijvigheid, woningbouwcorporatie etc. Een maatwerk aanpak vanuit de gemeente Rotterdam kan tot grotere effectiviteit van beleid en uitvoering leiden.

9. Veiligheid in en rond VvE-complexen.

Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid in en om onze appartementencomplexen. Daarbij gaat het om vandalisme, overlast in complexen, illegale bewoning, maar ook om illegale activiteiten als opslag van verdovende middelen en/of handel ervan en witwassen. Verdere intensivering van overleg met politie en andere belanghebbenden is noodzakelijk.

10. Relatie met andere stakeholders in het veld

VvE’s hebben te maken met vele andere partijen, bedrijven, de gemeente, de al eerder genoemde beheerders, de buurt enzovoorts. Het Netwerk wil graag een bijdrage leveren om dat goed in kaart te brengen.

Vragen, tips en aanvullingen