De kascommissie: wat doet zij en hoe doet zij dat?

Geplaatst op 12 juni 2023 | Laatste update 03 augustus 2023

De kascommissie is een belangrijk orgaan binnen de VvE. Zij controleert het financieel beheer van het bestuur en geeft advies aan de ledenvergadering over de goedkeuring van de jaarstukken en de decharge van het bestuur. Maar wat houdt deze controle precies in en hoe voert de kascommissie haar taak uit?

De kascommissie heeft de volgende taken:

 • Het controleren van de jaarrekening: dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven, de bezittingen en schulden, en het resultaat van het afgelopen boekjaar.
 • Het controleren van de begroting: dit is een schatting van de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar.
 • Het controleren van de administratie: dit is het geheel van boekhoudkundige documenten, zoals facturen, bankafschriften en contracten.
 • Het controleren van de naleving van de wet, de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de ledenvergadering.
 • Het opstellen van een verslag van haar bevindingen en aanbevelingen.
 • Het uitbrengen van een advies aan de ledenvergadering over de goedkeuring van de jaarstukken en de decharge van het bestuur.

De kascommissie voert haar taak uit volgens een bepaalde werkwijze:

 • De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden die geen bestuurslid zijn en die door de ledenvergadering worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
 • De kascommissie stelt een controleplan op waarin zij aangeeft welke aspecten zij gaat controleren en hoe zij dat gaat doen.
 • De kascommissie vraagt het bestuur om alle relevante stukken te verstrekken, zoals de jaarrekening, de begroting en de administratie.
 • De kascommissie voert de controle uit volgens haar controleplan en maakt daarbij gebruik van verschillende methoden, zoals steekproeven, vergelijkingen en analyses.
 • De kascommissie bespreekt haar bevindingen met het bestuur en vraagt om opheldering of correctie indien nodig.
 • De kascommissie stelt een verslag op waarin zij haar bevindingen en aanbevelingen samenvat.
 • De kascommissie brengt haar verslag uit aan de ledenvergadering en geeft een mondelinge toelichting indien gewenst.
 • De kascommissie adviseert de ledenvergadering om de jaarstukken al dan niet goed te keuren en om het bestuur al dan niet decharge te verlenen.

De kascommissie speelt een belangrijke rol in het functioneren van de VvE; zij zorgt ervoor dat:

 • Het bestuur verantwoording aflegt over het financieel beheer en dat eventuele fouten of onregelmatigheden worden opgespoord en gecorrigeerd.
 • De ledenvergadering een goed inzicht krijgt in de financiële situatie en prestaties van de VvE en dat zij op basis daarvan weloverwogen besluiten kan nemen.
 • De VvE voldoet aan haar wettelijke verplichtingen en aan haar eigen regels en afspraken.

De kascommissie is dus een onmisbaar orgaan binnen de VvE. Zij draagt bij aan een gezond financieel beleid en een goede verstandhouding tussen het bestuur en de leden. Daarom verdient zij alle medewerking en waardering van alle betrokkenen.

John Greijmans

Vragen, tips en aanvullingen